Primăria Măgherani județul Mureș

Buget local 2011

ROMÂNIA

      JUDEŢUL MUREŞ

  COMUNA MĂGHERANI

 - CONSILIUL LOCAL -

 

HOTĂRÂRE

din 24.02.2011.

 

privind adoptarea bugetului local al comunei

Măgherani pentru anul 2011.

 

          Consiliul Local al comunei Măgherani în şedinţa ordinară din data de 24 februarie 2011.

          Văzând Hotărârea nr.2/2011 al Consiliului Judeţean Mureş privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş, adresa nr.189/2011 al D.G.F.P. Mureş, Ordinul comun al MFP nr. 825/2011 respectiv MAI nr.35/2011, referatul referentului contabil vizat de către primarul comunei Măgherani, avizul favorabil al Comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism.

Ţinând seama prevederile art. 19 alin. (1), din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, Legea nr. 130/1996, republicat, privind contractul colectiv de muncă, Contractul colectiv de muncă al Funcţionarilor publici şi al personalului contractual din Administraţia Publică şi LEGEA nr. 286/2010 din 28 decembrie 2010 Legea bugetului de stat pe anul 2011

În temeiul prevederilor art.36 (4)”a” 45  (1,2) ”a” din Legea nr.215/2001 privind adminitraţia publicã locală, republicată.

 

 

HOTĂREŞTE:

 

 

          Art.1. Se aprobă Anularea Hotărârea Consiliului Local al comunei Măgherani nr.2 din 18 ianuarie 2011 privind adoptarea bugetului local pentru anul 2011.

          Art.2. Se adoptă bugetul local al Comunei Măgherani pe anul 2011, privind modul de formare, administrare şi executarea acestuia,

          Sinteza bugetului local la partea de venituri, pe capitole şi subcapitole la partea de cheltuieli pe titluri, capitole şi subcapitole, pe total an se prezintă în anexa nr.1.

          Din care pentru secţiunea de funcţionare în suma de 1.346.000 lei la venituri şi suma de 1346000 lei la cheltuieli

          Iar pentru secţiunea de dezvoltare în suma de 643.000 lei la venituri şi suma de 1116000 lei la cheltuieli.

Art.3. Se adoptă bugetul local al Comunei Măgherani şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2011.

Din care pentru secţiunea de funcţionare în suma de 100000 lei la venituri şi suma de 323.000 lei la cheltuieli.

Art.4. Se aprobă implementarea pe anul 2011 a Contractului/acord colectiv de muncă încheiat între Patronatul din Administraţia Publică Locală/ Primăria comunei Măgherani şi funcţionarii publici şi personalul contractuali care fac parte din aparatul propriu al autorităţilor administraţiei publice locale reprezentaţi prin Sindicatul salariaţilor – funcţionari publici şi personal contractuali din Administraţia Publică a judeţului Mureş, înregistrat la Direcţia pentru Dialog, Familie, Solidaritate Socială a Jud.Mureş şi a cuprinderii în bugetul local a fondurilor menite să asigure îmbunătăţirea condiţiilor la locul de muncă.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează ordonatorul principal de credite şi compartimentul financiar-contabil şi resurse umane în cadrul Primăriei Măgherani

Art.6. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Trezoreriei Tg. Mureş, celor interesaţi şi la cunoştinţă publică.

 

 

 

          Preşedinte de şedinţă                                Contrasemnează

    Szabadi Béla                   Kiss László,  secretar